Convocatòria El Radar
0%
Avís: l'execució de JavaScript està desactivada en el navegador. És possible que no puguis respondre totes les preguntes de l'enquesta. Verifica els paràmetres del vostre navegador.

Convocatòria El Radar

 

Detecció de projectes de Recerca i Transferència de Tecnologia UPC en l’àmbit Mobile

 

 

Molts dels grups de recerca i professorat de la UPC treballen en tecnologies properes al MWC. Àrees com el 5G, 6G, la Intel·ligència Artificial i l’IoT aplicades a diferents àmbits com la mobilitat, la indústria 4.0 o la millora i els usos de les tecnologies 5G i 6G, fan que aquests grups siguin reconeguts per la seva qualitat i la incidència a la societat de la seva recerca.

 

El Mobile World Congress de Barcelona se celebra cada any mostrant les darreres tecnologies del món del mòbils. És un aparador per a totes les empreses i per a tots els agents que interaccionen en aquest sector. Des de la UPC volem fer que aquest aparador sigui un alicient per als grups de recerca de la nostra Universitat.

 

El Radar s’engega amb l’objectiu de demostrar la capacitat dels grups de recerca de la UPC per generar projectes relatius a l’àmbit Mobile amb una clara vocació de transferència de tecnologia. L’objectiu és clarament donar valor a un ventall gran de projectes que puguin ser de recerca bàsica però amb potencial de transferència, fins a projectes de transferència de tecnologia realitzats conjuntament amb empreses, ONGs o amb consorcis d’empreses i universitats.

 

Convocatòria

Es convoca El Radar amb l’objectiu de trobar els projectes que s’adeqüin més a les característiques del MWC des de la perspectiva de la mobilitat, tant a nivell d’originalitat, potencial de portar el projecte al mercat i d’avenç d’execució en forma de software, hardware o combinació de software i hardware.

 

Es podran presentar projectes que hagin estat acabats o en execució durant l’any 2022 i que puguin produir prototipus o demostradors que es puguin mostrar de forma comprensible a terceres persones a la propera fira MWC 2023.

 

Categories

Es seleccionaran projectes creats per grups o consorcis en els que estiguin involucrats un professor o professora o grup de recerca de la UPC en tres categories:

 

 1. Recerca bàsica amb potencial de transferibilitat a la societat o a empreses i en àmbits d’aplicació de la mobilitat sempre que les àrees relatives al MWC tinguin un paper important.
 2. Projectes de transferència de tecnologia realitzats amb empreses i/o universitats i que estiguin propers al mercat dins de l’àmbit de la mobilitat, sempre que les àrees relatives al MWC tinguin un paper important.
 3. Projectes de cooperació pel desenvolupament que aportin un valor significatiu a la solució de problemes socials en els quals la societat en surti significativament beneficiada.

 

Àmbits de projectes que es poden presentar

Enguany, amb l’objectiu de potenciar la col·laboració amb empreses de l’àmbit de la mobilitat, es fa una convocatòria dins d’aquest àmbit amb una visió àmplia.

 

Els àmbits en els que es poden presentar projectes d’un grup o col·laboratius per a resoldre la mateixa problemàtica són:

 

 1. Tecnologies relatives a les àrees de coneixement relatives a la Mobilitat, vistes de forma àmplia, incloent, però sense excloure’n d’altres: 5G, 6G, Ciència de Dades i Intel·ligència Artificial, IoT, Gestió del Coneixement, Bateries i tecnologies d’emmagatzematge d’energia i Materials orientats a diferents aspectes de la mobilitat.
 2. Apps mòbils, amb o sense suport d’un backend que siguin singulars per la problemàtica que intenten solucionar en l’àmbit de la Mobilitat.
 3. Tecnologies per a mòbil que, en forma d’App o de servei, permetin abastar formes de computació noves en l’àmbit de la mobilitat.
 4. Combinacions de tecnologies hardware/software que permetin resoldre problemes que anteriorment eren difícils de resoldre en l’àmbit de la Mobilitat.

 

Premis

Cada categoria tindrà dos premis als millors treballs que consistiran en:

 

 1. Vídeo produït per la UPC sobre el projecte. El vídeo serà d’aproximadament un minut i mig de durada i es farà servir per part de la UPC per a promocionar les tecnologies i projectes propis, i es podrà fer servir pels grups guanyadors per a la seva promoció.
 2. Presència i presentació dels treballs en una reunió amb empreses relatives a la Mobilitat que se celebrarà el dia 24 de febrer de 2023.

 

Terminis i selecció

S’hauran de presentar els projectes fins el dia 2 de desembre de 2022. S’haurà de presentar un document de no més de tres fulls a una cara, amb la informació que es detalla a l’apartat “Documentació a Presentar” d’aquesta convocatòria. Es crearà un formulari web per tal de poder presentar aquesta documentació de forma electrònica.

 

D’aquells projectes que es presentin es farà la selecció de projectes guanyadors d’El Radar.

 

Valoració de les propostes

En les tres categories es valoraran les següents característiques sobre 100 punts en cadascun dels dos terminis:

 

 1. Originalitat de la proposta. 25 punts.
 2. Interdisciplinarietat de la proposta. 5 punts.
 3. Col·laboració amb empreses. 30 punts.
 4. Potencial de mercat. 20 punts.
 5. Grau de maduresa de la proposta. 20 punts.

 

Documentació a presentar

Per tal de poder participar, s’hauran de presentar els següents continguts:

 

 1. Nom i cognoms del professor o professora que presenta la proposta, telèfon i correu electrònic UPC.
 2. Resum executiu del projecte. Màxim 1000 caràcters.
 3. Interdisciplinarietat de la proposta. Màxim 200 caràcters.
 4. Col·laboració amb empreses. Màxim 500 caràcters.
 5. Potencial de mercat i abast o usabilitat del projecte en altres àmbits. Màxim 500 caràcters.
 6. Planificació del projecte i estat d’execució del mateix. Màxim 500 caràcters.

 

Llengua de les propostes

Es podran presentar propostes en català, castellà o anglès.

 

Presentació de les propostes, resolució i jurat

La presentació de les propostes es farà mitjançant el formulari que apareix després d'acceptar la política de privacitat i prémer el botó "Següent" que trobareu al final d'aquesta pàgina.

 

La resolució es donarà al cap d’un mes del termini de presentació de propostes. Les resolucions tindran caràcter irrevocable.

 

El jurat estarà format per un comitè d’experts en l’àmbit de la mobilitat convocats per l’organitzador de la convocatòria.

 

Confidencialitat

Es garantirà la confidencialitat de les candidatures presentades durant el procés d’avaluació i selecció. La UPC podrà difondre les característiques generals de les candidatures i el nom del projecte guanyador, així com de les persones integrants de l’equip guanyador per a cada categoria.

 

Publicitat

Els guanyadors o guanyadores podran fer publicitat del premi i la data en la qual han guanyat el premi. La UPC podrà publicitar o difondre la concessió del premi a través de qualsevol canal de comunicació que la UPC decideixi.

 

Acceptació de les Bases

La participació en El Radar, implica l’acceptació íntegra de les bases. Qualsevol incompliment dels terminis o procediments establerts faran que el grup candidat no pugui presentar-se al premi.

Hi ha 9 preguntes en aquesta enquesta.

En compliment del que estableix la normativa de protecció de dades, les dades personals recollides en aquesta enquesta, seran tractades i incloses als fitxers de la UPC per dur a terme l'anàlisi proposat en l'enquesta. Podràs exercir, en qualsevol moment, els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les teves dades recopilades i arxivades. L'exercici d'aquests drets s’ha d'efectuar mitjançant una comunicació escrita dirigida al responsable de seguretat LOPD de la UPC a l'adreça atic@upc.edu.