Convocatòria El Radar
0%
Avís: l'execució de JavaScript està desactivada en el navegador. És possible que no puguis respondre totes les preguntes de l'enquesta. Verifica els paràmetres del vostre navegador.

Convocatòria El Radar

Detecció de projectes de Recerca i Transferència de Tecnologia UPC en l’àmbit MWC

Molts dels grups de recerca i professorat de la UPC treballen en tecnologies properes al Mobile World Congress (MWC). Àrees com el 5G, 6G, la Intel·ligència Artificial i l’IoT aplicats a diferents àmbits com la mobilitat, la indústria 4.0 o la millora i els usos de les tecnologies 5G i 6G, fan que aquests grups siguin reconeguts per la seva qualitat i la incidència a la societat de la seva recerca.

El Mobile World Congress de Barcelona, se celebra cada any mostrant les darreres tecnologies del món del mòbils. És un aparador per a totes les empreses i per a tots els agents que interaccionen amb el món del mòbils. Des de la UPC volem fer que aquest aparador sigui un alicient per als grups de recerca de la nostra Universitat.

El Radar s’engega amb l’objectiu de demostrar la capacitat dels grups de recerca de la UPC en generar projectes relatius a l’àmbit MWC amb una clara vocació de transferència de tecnologia. L’objectiu és clarament donar valor a un ventall gran de projectes que puguin ser de recerca bàsica però amb potencial de transferència, fins a projectes de transferència de tecnologia realitzats conjuntament amb empreses, ONGs o amb consorcis d’empreses i universitats.

 

Convocatòria

Es convoca El Radar amb l’objectiu de trobar els projectes que s’adeqüin més a les característiques del MWC a nivell d’originalitat, potencial de portar el projecte al mercat i d’avenç d’execució en forma de software o combinació de software i hardware. Es podran presentar projectes que hagin estat acabats o en execució durant l’any 2021 i que puguin produir prototipus o demostradors que es puguin mostrar de forma comprensible a terceres persones a la propera fira MWC 2022.


Categories

Es seleccionaran projectes en tres categories creats per grups o consorcis en els que estiguin involucrats un professor o professora o grup de recerca de la UPC:

 •  Recerca bàsica amb potencial de transferibilitat a la societat o a empreses i en qualsevol àmbit d’aplicació sempre que les àrees relatives al MWC tinguin un paper important.
 • Projectes de transferència de tecnologia realitzats amb empreses i/o universitats i que estiguin propers al mercat, sempre que les àrees relatives al MWC tinguin un paper important.
 • Projectes de cooperació pel desenvolupament que aportin un valor significatiu a la solució de problemes socials en els quals la societat en surti significativament beneficiada.


Àmbits de projectes que es poden presentar

El àmbits en els que es poden presentar projectes d’un grup o col·laboratius per a resoldre la mateixa problemàtica, són:

 • Tecnologies relatives a les àrees de coneixement relatives al MWC vistos de forma àmplia, incloent, però sense excloure’n d’altres: 5G, 6G, Ciència de Dades i Intel·ligència Artificial, IoT, Mobilitat, Gestió del Coneixement, Bateries, Pantalles Flexibles i Materials orientats a aspectes de les comunicacions i els dispositius.
 • Apps mòbils, amb o sense suport d’un backend que siguin singulars per la problemàtica que intenten solucionar.
 • Tecnologies per a mòbil que, en forma d’App o de servei, permetin abastar formes de computació noves en l’àmbit del mòbil.
 • Combinacions de tecnologies hardware/software que permetin resoldre problemes que anteriorment eren difícils de resoldre en l’àmbit del MWC.


Premis

Cada categoria tindrà dos premis als millors treballs que consistiran en:

 • Video produït per la UPC sobre el projecte. El video serà d’aproximadament un minut i mig de durada i es farà servir per la UPC per a promocionar les tecnologies i projectes propis i es podrà fer servir pels grups guanyadors per a la seva promoció.
 • Presència i presentació dels treballs en una reunió amb empreses relatives al MWC que se celebrarà el dia 25 de febrer de 2022.


Terminis i selecció

S’hauran de presentar els projectes en dos terminis:

 1. Primer tall. Abans del dia 19 de novembre de 2021, s’haurà de presentar un document de no més de tres fulls a una cara, amb la informació que es detalla a l’apartat “Documentació a Presentar” d’aquesta convocatòria. D’aquells projectes que es presentin es farà una preselecció que donarà un conjunt de projectes que es podran presentar a la segona fase d'El Radar.
 2. Segona fase d'El Radar. Abans del 20 de desembre de 2021, s’haurà de presentar el projecte amb un prototipus o demostrador que funcioni i que es pugui valorar per al premi.

En aquest termini es podrà convocar al grup de recerca o al professorat participants que es presentin a la segona fase de El Radar per tal de fer una demostració del treball.


Valoració de les propostes

En les tres categories es valoraran les següents característiques sobre 100 punts en cadascun dels dos terminis, excloent l’apartat 5 en el primer termini:

Originalitat de la proposta 25 punts
Interdisciplinareitat de la proposta 5 punts
Col·laboració amb empreses 20 punts
Potencial de mercat 30 punts
Grau de maduresa de la proposta 20 punts


Documentació a presentar

Primer tall. Per tal de poder participar a El Radar, s’haurà de presentar un document que contingui:

 • Nom i cognoms del professor o professora que presenta la proposta, telèfon i correu electrònic UPC.
 • Resum executiu del projecte. Màxim 1000 caràcters.
 • Planificació del projecte o estat d’execució del mateix. Màxim 500 caràcters.
 • Potencial de mercat i abast o usabilitat del projecte en altres àmbits. Màxim 500 caràcters.
 • Interdisciplinarietat de la proposta. Màxim 200 caràcters.
 • Col·laboració amb empreses. Màxim 500 caràcters.

Segona fase d'El Radar. Per tal de poder participar en el segon tall de El radar, caldrà presentar:

 • El document del primer tall actualitzat, amb un texte d’un màxim de 1000 caràcters explicant les diferències i canvis del projecte respecte de la primera proposta.
 • Un element funcional que permeti valorar totes les característiques del projecte, i permeti entendre el nivell d’execució del mateix.


Llengua de les propostes

Es podran presentar propostes en català, castellà o anglès.


Presentació de les propostes, resolució i jurat

La presentació de les propostes es farà mitjançant la següent web: https://myenquesta.upc.edu/index.php/525814?lang=ca

La resolució pel primer tall es donarà al cap d’un mes del termini de presentació de propostes. La resolució de la segona fase de El Radar es farà al cap d’una setmana del termini de presentació de propostes. Les resolucions tindran caràcter irrevocable.


Confidencialitat

Es garantitzarà la confidencialitat de les candidatures presentades durant el procés d’avaluació i selecció. La UPC podrà difondre les característiques generals de les candidatures i el nom del projecte guanyador, així com de les persones integrants de l’equip guanyador per a cada categoria.


Publicitat

Els guanyadors o guanyadores podran fer publicitat del premi i la data en la qual han guanyat el premi. La UPC podrà publicitar o difondre la concessió del premi a través de qualsevol canal de comunicació que la UPC decideixi.


Acceptació de les Bases

La participació en El Radar, implica l’acceptació íntegra de les bases. Qualsevol incompliment dels terminis o procediments establerts faran que el grup candidat no pugui presentar-se al premi.

Moltes gràcies pel vostre temps i la vostra col·laboració.

Hi ha 9 preguntes en aquesta enquesta.

En compliment del que estableix la normativa de protecció de dades, les dades personals recollides en aquesta enquesta, seran tractades i incloses als fitxers de la UPC per dur a terme l'anàlisi proposat en l'enquesta. Podràs exercir, en qualsevol moment, els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les teves dades recopilades i arxivades. L'exercici d'aquests drets s’ha d'efectuar mitjançant una comunicació escrita dirigida al responsable de seguretat LOPD de la UPC a l'adreça atic@upc.edu.