Convocatòria El Trampolí
0%
Avís: l'execució de JavaScript està desactivada en el navegador. És possible que no puguis respondre totes les preguntes de l'enquesta. Verifica els paràmetres del vostre navegador.

Convocatòria El Trampolí

 

Detecció de projectes d’estudiantat UPC en l’àmbit Mobile

 

 

L’estudiantat de la UPC sintetitza el treball que fan durant els seus anys d’estudis en diferents tipologies de projectes, Treballs Finals de Grau (TFG), Treballs Finals de Màster (TFM) i Tesis Doctorals (TD). En tots els casos l’esforç per a posar el màxim coneixement i talent en aquests treballs, es tradueix en treballs que cerquen l’excel·lència.

 

El Mobile World Congress de Barcelona se celebra cada any mostrant les darreres tecnologies del món dels mòbils i d’altres àrees relatives.  És un aparador per a totes les empreses i per a tots els agents que interaccionen en aquest sector. 4YFN (4 Years From Now) és l’espai del MWC per a l’emprenedoria. La UPC té un stand a 4YFN on es mostren els projectes emprenedors més rellevants i amb més potencial de la nostra Universitat. Des de la UPC volem fer que aquest aparador sigui un alicient per a l’estudiantat de la nostra Universitat.

 

El trampolí s’engega amb l’objectiu de potenciar i demostrar el talent de l’estudiantat de la UPC vers la comunitat internacional mitjançant el MWC. La iniciativa té per objectiu ser un aparador pels treballs de final de cicle, TFG, TFM i TD, que s’hagin acabat o realitzat durant l’any natural 2022.

 

Convocatòria

Es convoca El Trampolí, que té per objectiu detectar els projectes final de cicle que s’adeqüin més a les característiques del MWC a nivell d’originalitat, potencial de portar el projecte al mercat i a nivell de qualitat d’execució en forma de software o un prototipus tangible i funcional.

 

Es podran presentar projectes individuals, grups de projectes que resolguin parts del mateix problema que hagin estat acabats i presentats durant l’any 2022 o que es prevegi que estiguin finalitzats (no necessàriament presentats) abans dels primers 15 dies del mes de gener de 2023.

 

Temàtica dels projectes

Enguany la temàtica dels projectes estarà relacionada amb la Mobilitat i les tecnologies del sector de l’automoció en un sentit ampli del terme, incloent estudis sobre la mobilitat, així com aspectes tecnològics relacionats amb l’automòbil i els mitjans de transport, ja siguin públics o privats.

 

Categories

Es premiaran tres categories de projectes:

 

 1. TFG amb més potencial pel MWC.
 2. TFM amb més potencial pel MWC.
 3. TD amb més potencial pel MWC.

 

Àmbits de projectes que es poden presentar

El àmbits en els que es poden presentar projectes individuals o projectes col·laboratius per a resoldre la mateixa problemàtica, són:

 1. Avenços tecnològics: apps mòbils que siguin singulars i suposin un avenç en el seu àmbit d'aplicació dins de la Mobilitat.
 2. Sostenibilitat: tecnologies, dins de l'àmbit de la Mobilitat, que permetin oferir solucions més eficients i sostenibles.
 3. Innovació: propostes que suposin una innovació trencadora en l'àmbit de les àrees de la Mobilitat.

 

Premis

Cada categoria tindrà un premi al millor treball que consistirà:

 1. Vídeo produït per la UPC sobre el treball. El vídeo serà d’aproximadament un minut i mig de durada,i es farà servir per part de la UPC per promocionar el talent del seu estudiantat. Les persones guanyadores el podran fer servir com a instrument per a la seva promoció personal.
 2. Presència a l’estand de la UPC a l’esdeveniment 4YFN que es du a terme durant el MWC els propers 27 de Febrer al 2 de Març de 2023.

 

Terminis i selecció

S’hauran de presentar els projectes fins el dia 2 de desembre de 2022. S’haurà de presentar un document de no més de tres fulls a una cara, amb la informació que es detalla a l’apartat “Documentació a Presentar” d’aquesta convocatòria. Es crearà un formulari web per tal de poder presentar aquesta documentació de forma electrònica.

 

D’aquells projectes que es presentin es farà la selecció de projectes guanyadors d’El Trampolí.

 

Es podrà convocar a l’estudiant o estudiants participants a fer una demostració del treball per assegurar la qualitat i vàlua del projecte.

 

Valoració de les propostes

En les tres categories es valoraran les següents característiques sobre 100 punts:

 1. Originalitat de la proposta. 25 punts.
 2. Interdisciplinarietat de la proposta. 10 punts.
 3. Col·laboració amb empreses. 20 punts.
 4. Potencial de mercat. 25 punts.
 5. Qualitat d’execució. 20 punts.

 

Documentació a presentar

Per tal de poder participar, s’hauran de presentar els següents continguts:

 1. Nom i cognoms de l’estudiant, DNI, telèfon i correu electrònic UPC.
 2. Nom del tutor o director del projecte i identificador UPC del mateix.
 3. Resum executiu del projecte. Màxim 1000 caràcters.
 4. Interdisciplinarietat de la proposta. Màxim 200 caràcters.
 5. Col·laboració amb empreses. Màxim 200 caràcters.
 6. Potencial de mercat i abast o usabilitat del projecte en altres àmbits. Màxim 500 caràcters.
 7. Planificació del projecte o estat d’execució del mateix. Màxim 500 caràcters.

 

Llengua de les propostes

Es podran presentar propostes en català, castellà o anglès.

 

Presentació de les propostes, resolució i jurat

La presentació de les propostes es farà mitjançant el formulari que apareix després d'acceptar la política de privacitat i prémer el botó "Següent" que trobareu al final d'aquesta pàgina.

 

La resolució es donarà al cap d’un mes del termini de presentació de propostes. Les resolucions tindran caràcter irrevocable.

 

El jurat estarà format per membres del PDI i del PAS especialitzat en emprenedoria i transferència de tecnologia de la UPC.

 

Confidencialitat

Es garantirà la confidencialitat de les candidatures presentades durant el procés d’avaluació i selecció. La UPC podrà difondre les característiques generals de les candidatures i el nom del projecte guanyador, així com les persones integrants de l’equip guanyador per a cada categoria.

 

Publicitat

Les persones guanyadores podran fer publicitat del premi guanyat i la data en la qual han guanyat el premi. La UPC podrà publicitar o difondre la concessió del guardó a través de qualsevol mitjà de comunicació o suport que la UPC decideixi.

 

Acceptació de les Bases

La participació en El Trampolí, implica l’acceptació íntegra de les bases. Qualsevol incompliment dels terminis o procediments establerts faran que la persona participant no pugui presentar-se al premi.

Hi ha 11 preguntes en aquesta enquesta.

En compliment del que estableix la normativa de protecció de dades, les dades personals recollides en aquesta enquesta, seran tractades i incloses als fitxers de la UPC per dur a terme l'anàlisi proposat en l'enquesta. Podràs exercir, en qualsevol moment, els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les teves dades recopilades i arxivades. L'exercici d'aquests drets s’ha d'efectuar mitjançant una comunicació escrita dirigida al responsable de seguretat LOPD de la UPC a l'adreça atic@upc.edu.